วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สมาคม ชมรม และกลุ่มกีฬาในจังหวัดราชบุรี

ระดับจังหวัด
 1. สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี
  (นายก : นายบุญลือ ประเสริฐโสภา กรรมการ : ว่าที่ร้อยตรีปราริชาติ ศรเวช เลขาธิการ : นายสุทิน ปัญญาโพธาสกุล  สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.-)
 2. ชมรมกรีฑาจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : - กรรมการ : นายสมเกียรติ กลิ่นนวล เลขานุการ : นายวรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้  สถานที่ตั้ง: - การติดต่อ โทร.08-6508-9856)
 3. ชมรมว่ายน้ำจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : - รองประธาน : นายธนบูลย์ เลียวตระกูลสุข เลขานุการ : จ.ส.อ.สหัสนัย วรภักดี สถานที่ตั้ง :- การติดต่อ โทร.08-1772-0840)
 4. ชมรมมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี(ประธาน : นายสามารถ พิริยะปัญญาพร กรรมการ : นางจารุวรรณ รุ่งจรูญ เลขานุการ : นายมนตรี ริ้วทอง สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.-)
 5. ชมรมมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : นายสัญญา สิงห์อยู่ เลขานุการ : นายมนัส พัฒนวโนดม สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.-)
 6. ชมรมตะกร้อจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : - เลขานุการ : พันตรีอิทธิชัย เกษมสวัสดิ์ สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.08-9547-2939)
 7. ชมรมเทควันโดจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : - เลขานุการ : นายธรรมรัตน์ บัวหลวง สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร. 08-6668-0304 )
 8. ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน :- รองประธาน : นายวิบูลย์ศักดิ์ ทองประเสริฐ กรรมการ : นายอภิชาต สมพงษ์ เลขานุการ : นายสมภพ ห่วงทอง - สถานที่ตั้ง :- การติดต่อ โทร.08-1880-1525)
 9. ชมรมแบดมินตันจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : นายธนู ลิ้มลิขิตอักษร เลขานุการ : น.ส.สุกัญญา มนัสบุญเพิ่มพูน สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.08-1307-9095)
 10. ชมรมเปตองจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : - รองประธาน : นางสวาท ควรหาธรรม กรรมการ : นางละออ จินดา เลขานุการ : - สถานที่ตั้ง :- การติดต่อ โทร.08-9919-9321)
 11. ชมรมกอล์ฟจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน :- กรรมการ : นายชัยฤทธิ์ หันชุมท์ เลขานุการ : นายสิทธิชัย นิ่มนวล สถานที่ตั้ง :- การติดต่อ โทร.08-4701-5032)
 12. ชมรมลีลาศจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : นายเรืองชัย เนตรปฐมพร เลขานุการ : นายสุรพล นิลภูมิ : สถานที่ตั้ง :- การติดต่อ โทร.08-1736-1253)
 13. ชมรมเทเบิลเทนนิสจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : ทันตแพทย์วรศักดิ์ ธินรุ่งโรจน์ กรรมการ : ร้อยตรีส่ง โสติสงฆ์ เลขานุการ : นายชัยยุส วุฒิเนตรเนติรักษ์ สถานที่ตั้ง : ชั้นล่างโรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี (4,000 ที่นั่ง) การติดต่อ โทร.08-1981-0446)
 14. ชมรมเทนนิสจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : นายไพฑูรย์ โกยะวงศ์ กรรมการ : จ.ส.อ.มานพ พรหมพิทักษ์ เลขานุการ :- สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.08-9256-3944)
 15. ชมรมฟุตบอลจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : - กรรมการ : นายวิชาญ รังสีวรรธนะ เลขานุการ : นายกุศล จตุรพิธพร สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.08-1943-5169)
 16. ชมรมจักรยานจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน :- กรรมการ : พันโทวิสิษฐ์ จันทร์วงษ์ เลขานุการ : ส.อ.วรชาติ ปรัชญาดำรงพล สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.08-2292-2266, 08-3981-5284)
 17. ชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน :- รองประธาน : จ.ส.อ.ณัฐ เพลินจิตต์, จ.ส.อ.สมเกียรติ คล้ายสุบรรณ เลขานุการ : จ.ส.อ.วิวัฒน์ เวชมนต์ สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.08-1433-8111)
 18. ชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ์ เลขานุการ : นายอาทิตย์ จิตต์สกุล สถานที่ตั้ง :- การติดต่อ โทร.08-1255-8681)
 19. ชมรมเพาะกายจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : นายศักดิ์ชาย กิจการเดชวุฒิ เลขานุการ : นางกานดา กิจการเดชวุฒิ สถานที่ตั้ง :- การติดต่อ โทร.0-3233-8188)
 20. ชมรมพัฒนากีฬาแฮนด์บอลจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ เลขานุการ : นายวีระ ฉายขจร สถานที่ตั้ง : ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี การติดต่อ โทร.08-6102-2211)
 21. ชมรมวูซูจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : - เลขานุการ : นายคงทอง พุฒนาค สถานที่ตั้ง :- การติดต่อ โทร.08-1851-9566,08-6081-3672)
 22. ชมรมสนุกเกอร์จังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : นายประภาส มากสิน เลขานุการ : - สถานที่ตั้ง :- การติดต่อ โทร.08-9913-7900)
 23. ชมรมกีฬามวลจังหวัดราชบุรี
  (ประธาน : พันเอกสุธี ลิมพะสุต เลขานุการ : นายวรพล ผ่องสังข์ โทร.08-9259-0895 สถานที่ตั้ง :- การติดต่อ โทร.-)
 24. ชมรมฟุตบอลอาวุโสจังหวัดราชบุรี (ประธาน : นายปัญญา  ไกรสิงห์เดชา โทร.08-1942-4962)
ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 1. ชมรมกีฬาทางน้ำ
  (ประธาน : พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ เลขานุการ : จ่าสิบเอกสิทธิเดช เดชแพ สถานที่ตั้ง : สระว่ายน้ำ 50 เมตร ศูนย์กีฬาสถาพร ค่ายบุรฉัตร การติดต่อ โทร. 08-1943-0200 เว็บไซต์
  http://www.eddive.com/)
 2. ชมรมเปตอง
  (ประธาน : - เลขานุการ :- สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.-)
 3. ชมรมขี่จักรยานและวิ่งเพื่อสุขภาพ
  (ประธาน : - เลขานุการ :- สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.-)
 4. ชมรมยิงปืน
  (ประธาน : - เลขานุการ :- สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.-)
 5. ชมรมว่ายน้ำ
  (ประธาน : - เลขานุการ :- สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.-)
 6. ชมรมเทนนิส
  (ประธาน : - เลขานุการ :- สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.-)
 7. ชมรมเซปัคตะกร้อ
  (ประธาน : - เลขานุการ :- สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.-)
 8. ชมรมฟุตบอล
  (ประธาน : - เลขานุการ :- สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.-)
 9. ชมรมส่งเสริมกอล์ฟเยาวชนภาคตะวันตกราชบุรี
  (ประธาน : พันเอกอาทิตย์ ศรีหริ่ง เลขานุการ :- สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.-)
เดิน-วิ่ง
 1. ชมรมวิ่ง ลมโชยราชบุรี
 2. ชมรมอรุณสวัสดิ์
 3. ชมรมจตุรมิตร
 4. ชมรมสุขเมื่อได้วิ่ง
 5. ชมรมยามเย็น
 6. ชมรม ฒ ไม่เฒ่า
 7. ชมรมเดิน-วิ่ง "ยามเย็นราชบุรี"
ทั่วไป
 1. ชมรมเรือพาย ศิษย์หลวงปู่แทน
  (ประธาน : นายเฉลิม นุชพันธ์ กรรมการ : นายนรินทร์ สว่างศรี เลขานุการ : - สถานที่ตั้ง : - การติดต่อ โทร.08-9826-7838)
 2. ชมรมเทควันโดเมืองราช
 3. ชมรมราชบุรี แอร์โรบิค ดานซ์ รักสุขภาพ
 4. ชมรมแอโรบิค นิรันดร์ฮิลล์
 5. ชมรมแอโรบิคด๊านซ์ สนามกีฬา
 6. ชมรมแอโรบิคและโยคะ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุสังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัดราชบุรี
**********************************************
ข้อมูลอยู่ระหว่างการรวบรวม ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ย.2554
ท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ สามารถเพิ่มเติมได้ในท้านบทความนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านการกีฬาจของ จ.ราชบุรี ต่อไป

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ15 พฤศจิกายน 2554 11:43

  รักและสนใจลีลาศ
  1.ลีลาศแบบถูกต้องตามมาตรฐานสากล
  2.ลีลาศแบบเข้าใจและรู้จริง
  3.ลีลาศแบบไม่ต้องอาศัยคู่(เท่านั้น)
  4.1 ลีลาศเป็น
  4.2 ลีลาศสวยสง่างาม
  4.3 ลีลาศเป็นธรรมชาติ
  โดย อาจารย์ สมชาย ตรีธนากิจกุล
  08-1440-8058

  ตอบลบ